beboerforeningen04022018

Fanefjord Beboerforening vedtaget nedlagt ved ekstraordinær generalforsamling

Søndag d. 4. februar afholdt Fanefjord Beboerforening anden ekstraordinære generalforsamling for at høre medlemmernes holdning til hvorvidt foreningen skulle nedlægges. Ud over bestyrelsen og dirigenten var et medlem mødt op. Ved generalforsamling krævedes et simpelt flertal blandt de fremmødte for at træffe beslutningen. Bestyrelsens forslag, fra den første ekstraordinære generalforsamling d. 14. januar, om at nedlægge foreningen, blev genfremsat og vedtaget enstemmigt.

Formanden Lene T. Buur fremhævede følgende eksempler på de mange tiltag som foreningen havde engageret sig i i årene løb, som f.eks. oprensning af gadekæret i Vollerup, opstilling af bænke rundt om på Vestmøn, deltagelse i kulturmiljø-arbejde i gl. Møn Kommune, cafe i Damme, årlig strandrensdag, Skt.hans bål, uddeling af Fanefjordprisen, fester på Vestmøn, vedligeholdelse af Fanelunden, udsendelse af medlemsbladet Beboernyt, hjemmeside, trykning af pjecer med lokalt indhold såsom stiforbindelser og særlige geografiske og historiske steder på Vestmøn, ture i landskabet, deltagelse i etablering af shelterplads i Slotshaven, medvirkende til at skabe mere liv omkring Mejeritorvet i St. Damme og mange andre projekter i samarbejde med lokale foreninger og institutioner. 

I den kommende tid vil den afgående bestyrelse afslutte forskellige projekter samt arbejde på at overdrage foreningens forskellige engagementer på Vestmøn til andre lokale engagerede partnere. Foreningens afsluttende regnskab blev besluttet overdraget til revisoren senest 1. maj 2018. Grundet foreningens dårlige økonomi forventer bestyrelsen, at regnskabet går i nul uden egentligt overskud.

Bestyrelsen for Fanefjord Beboerforening takker alle for samarbejdet i løbet af årene der er gået. 

 

beboerforeningen general2

Søndag d.14. januar afholdt Fanefjord Beboerforening ekstraordinær generalforsamling for at høre medlemmernes holdning til hvorvidt foreningen skal nedlægges. Ud over bestyrelsen deltog fire medlemmer i generalforsamlingen. Formanden Lene T. Buur bød velkommen og gjorde rede for bestyrelsens beslutning om at indstille foreningen til nedlæggelse, bl.a. begrundet i manglende tilslutning af nye bestyrelsesmedlemmer, samt at en lille håndfuld bestyrelsesmedlemmer har siddet i bestyrelsen i mere end 10 år, og som nu vil takke af. For bestyrelsens vedkommende er der for alles vedkommende et ønske om at bidrage til at skabe det gode liv på Vestmøn og i Fanefjord Sogn, men de administrative opgaver i foreningen med regnskaber, blad, hjemmeside osv. tager mere af tiden end rent udviklende tiltag. 

Dertil har bestyrelsen også oplevet en manglede opbakning fra medlemsside til de mere udadvendte aktiviteter; desuden oplever bestyrelsen, at foreningens formål er blevet mere diffust efter introduktionen af lokalrådene efter kommunesammenlægningen. Hvor det tidligere var beboerforeningen der samarbejdede med Møn Kommune om fysiske tiltag i landskabet, fx stier, skiltning, udpegning af kulturmiljøer og andre tiltag på Vestmøn, er det nu Vestmøn Lokalråd der arbejder i dialog med kommunen. Det har betydet, at det har været svært for bestyrelsen i Fanefjord Beboerforening at definere foreningens nye fokusområder. I løbet af de sidste 10-15 år er det foreningsdrevne arbejde på landsplan i lokalsamfundene samtidig også spidset til, og der skal i dag i højere grad søges midler i fonde for at skabe såvel fysiske som sociale tiltag i lokalsamfundene. Et sådant drive mangler i bestyrelsens nuværende sammensætning.

Lene T. Buur gennemgik følgende foreningens økonomi, som i bedste fald kunne ende op med et lille overskud ved nedlæggelse, mens en fortsættelse i 2018 kunne ende med et mindre underskud. Både fra bestyrelse og fra de fremmødte medlemmer blev der således enighed om at gå videre i retning af en endelig nedlæggelse af foreningen, ved endnu en ekstraordinær generalforsamling søndag d. 4. februar kl. 11.00 på Fanefjordskolen, hvor der blot kræves et simpelt flertal blandt de fremmødte for at træffe beslutningen. Et enkelt medlem udtrykte bedst forsamlingens holdning med ordene: "Ærgerligt men fornuftigt”.

 

DSC 1106

Skal Fanefjord Beboerforening nedlægges?

Ekstraordinær generalforsamling d. 14. januar 2018 kl. 11 på Fanefjordskolen.

Over et stykke tid har bestyrelsen for Fanefjord Beboerforening oplevet at energien til at drive foreningen videre har manglet. Først og fremmest oplever bestyrelsen, at foreningens formål er blevet mere diffust efter introduktionen af lokalrådene efter kommunesammenlægningen. Hvor det tidligere var beboerforeningen der samarbejdede med Møn Kommune om fysiske tiltag i landskabet, fx stier, skiltning, udpegning af kulturmiljøer og andre tiltag på Vestmøn, er det nu Vestmøn Lokalråd der arbejder i dialog med kommunen. Det har betydet, at det har været svært for bestyrelsen i Fanefjord Beboerforening at definere foreningens nye fokusområder.

I nogle år har bestyrelsen samtidig oplevet, at det er svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ønsker at udtræde af foreningens bestyrelse. Desuden er der en lav medlemstilslutning i forhold til foreningens tiltag og aktiviteter, og tiltrækning af nye medlemmer har også vist sig som en udfordring.

Omkostningerne med driften af foreningen som fx bladudgivelse, hjemmeside og skærmen i Brugsen, opkrævning af kontingenter samt et højt antal medlemsrestancer betyder, at foreningens økonomi er dårlig.

Endelig mangler simpelthen engagement i bestyrelsen til administrativt at drive en forening med økonomi, medlemslister, beretninger, blad osv..

Et flertal i bestyrelsen foreslår derfor at nedlægge foreningen. Forslaget sættes til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 14/1 – 2018 kl. 11 på Fanefjordskolen.

Fanefjord beboerforening opfordrer alle medlemmer til at møde op og give deres besyv med mht. afstemning om nedlæggelse af foreningen.

Mange hilsner

Lene T. Buur, formand

Hårbøllevej 22

4792 Askeby