img 0786

image001

faneby

img 0959

Fanefjord Sogns Beboerforening
 har afholdt  ordinær generalforsamling
søndag d. 2. april 2017 kl. 11.00 
på Fanefjordskolen

1.Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer. 7. Eventuelt.

 
Forslag til dagsordenen senest en uge før, 
skriftligt eller pr. mail til formanden Henriette Olsen, Lammehavevej 1, 4792 Askeby,
mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontingentbetaling samt indmeldelser kan foregå på generalforsamlingen.
 
Hjerteligt velkommen fra bestyrelsen
 
Referatet kommer her:
 

Fanefjord Beboerforening

Generalforsamling d. 2. april 2017 på Fanefjordskolen

 1. Valg af dirigent og referent

  Jens Hansen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var blevet lovligt indvarslet i Ugebladet for Møn, Facebook samt i Beboernyt.

  Lene Buur blev valgt som referent.

  Udover de fremmødte medlemmer, var der to ikke-stemmeberettigede deltagere.

 2. Formandens beretning

  Henriette Olsen aflagde formandens beretning.

For næsten præcis et år siden - 3.4.2016 afholdtes ordinær generalforsamling i beboerforeningen, hvor vi umiddelbart efter indkaldte til ekstraordinær generalforsamling 30.4. - da vi ønskede nogle ændringer i vores vedtægt. De vigtige punkter for bestyrelsen var bl.a. et evt. navneændring, betingelserne for betaling af regninger i banken, samt hvad der skal ske med evt. overskud, hvis foreningen skulle nedlægges – da det var og er vigtigt for os at evt. overskud vil forblive i lokalområdet. I denne anledning gennemgik vi vores vedtægter grundigt, og det blev samtidig til en del små justeringer og opdateringer. Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 30.4. var der mødt ca. 10 medlemmer op, som var med til at stemme ændringerne igennem.

I beboerforeningen har vi et par lokale, tilbagevendende vedligeholdelses projekter som vi har en forpligtigelse overfor det er Fanelunden og Strandrens.

Fanelunden overfor retreat centeret, hvor vi i marts måned var nede at beskærer og fælde nogle træer, så der kunne komme lys indtil søen. Fanelunden er offentlig og bliver en gang i mellem benyttet af Retreat centeret, når der mangler overnatningspladser.

Juni blev der vanen tro afholdt strandrens ved enden af Brøndegårdsvej, hvor vi har en strækning, som beboerforeningen gennem en hel del år har holdt rent. Den strækker sig fra Brøndegården til Mads´klint. De seneste år har vi oplevet en god tilslutning til dette – og ikke kun af bestyrelsen.

Der er i løbet af året udgivet 2 blade hvor der bl.a. kan læses nyt fra skole, børnehave og ældrecenter, og selvfølgelig lidt historiske indslag – samt en krydsord, med lokalt islæt lavet af Troels. Vi har de sidste år prioteret at det skulle være to blade i stedet for 4, pga. det arbejde der ligger i at udgive bladene. Specielt Lene og Bent gør et stort stykke arbejde med at få bladet sat sammen og trykt. Ud over bladene bruger vi også FB og skærmen i brugsen til at vise vores ansigt udadtil – og til at reklamere for forskellige arrangementer i området. Vores medlemmer kan også frit bruge begge dele til at rekalmere for gene arrangementer på. Derudover har vi hjemmeside og nyhedsmail – som trænger til en revision. Hvilket også bliver en del af arbejdet det kommende år i bestyrelsen.

Vi har i årets løb haft en del aktivitet i forbindelse med det gamle mejeri og mejeritorvet. Både ved at have repræsentanter i Mejerikomiteen, som er en komité under bygningsbevarelsesfonden, som ejer Mejeriet. Og sammen med mejeriets venner at arrangere Torvedage og juletræsarrangement, samt i noget af 2016, også med medlemscafé i Fanefjordgade 98 – huset over for torvet.

Traditionen tro – fristet man næsten til at sige, holdt vi for 2. år i træk Torvedag på Mejeritorvet d. 25.6. Igen i år var vi heldige med vejret, der var rundvisning på mejeriet, Brugsen stod for grill, børneloppemarked, div boder. Efterfølgende har der sommeren igennem været mulighed for at leje en bod for 50,- hver lørdag, hvor man kan stå og sælge lopper, brugskunst, grøntsager eller hvad man nu ellers kan forestille sig. Dette har Niels, der også er med i mejeriets venner, været tovholder på. Dette lørdagsmarked, starter op igen, så snart vejret tillader det.

I huset overfor mejeriet, Fanefjordgade 98, har foreningen afprøvet at holde medlemscafé og bl.a. bogudsalg, hvor der også har været åbnet ved fx åbningsdagen for Camønoen og i forbindelse med Folkemødet. Huset husede også formandsmøde, hvor ca. 10 foreninger var repræsenteret. Der blev talt om nyheder i området og bl.a. forslag til fælles arrangementsliste på lokalrådets hjemmeside.

I forhold til huset og medlemscafé, må vi dog erkende, at der ikke er det store behov, for sådan et mødested/café i Damme/Askeby om lørdagen.

Huset er nu blevet til lejebolig for familier, der har lyst til at prøve at bo på Vestmøn – lokalrådets initiativ.

For tredje år i træk afholdt vi 1. søndag i advent juletræstænding på mejeritorvet, med sang og slikposer til børnene, og bagefter kaffe og kage i brugsen. Et rigtig vellykket og velbesøgt arrangement. For andet år i træk uddelte vi i samme anledning Fanefjordprisen i denne anledning. I år gik prisen til Fanefjordcenteret for deres engagement i lokalområdet og nye initiativer, som alle på trods af alder kan komme at benytte. Dette vil beboerforeningen meget gerne støtte op om, og der er repræsentanter fra foreningen i i hvert fald 2 af deres projekter: Fun fit parken og spiseklub, som skal være for alle i lokalområdet, hvor Lis og Kirsten deltager. Dette glæder vi os meget til kommer rigtig i gang, og tilbagemeldingen fra møderne tyder på stor entusiasme og engagement.

Hvad fremtiden vil bringe, ved vi jo af gode grunde ikke, men jeg ved vi har nogle arbejdsopgaver i foreningen og bestyrelsen, som går ud på, at få omlagt gangen på vores digitale medier, så de ikke kræver så store økonomiske ressourcer.

Vi har også et ønske om et godt Samarbejde med Vestmøn lokalråd – bl.a. ved at invitere formanden fra lokalrådet med til bestyrelsesmøder.

Andre lokale initiativer kunne være et mødested for de helt unge, projekt ren by, hvad skal der ske med Fanelunden mm. Det har også været oppe at vende, om vi skulle have flere fælles redskaber som foreningens medlemmer kan låne, ligesom vi har mostpresseren, som lejes for 25.- pr døgn. Jeg kan lige nævne, at jeg den anden dag, modtog mail fra nogle 3.g.ere, som var i gang med projekt om deleøkonomi, og den anledning havde kontaktet formændene i en del beboerforeninger, for at høre, hvad man tænkte om denne tanke, og bla deling af værktøj, redskaber osv. Da de netop mente, at det var deleøkonomi der var fremtiden, både for den enkelte og for hele samfundet.

Ja, der er nok at tage fat på, og i bestyrelsen har vi også haft oppe, hvordan vi får fordelt forskellige arbejdsopgaver mere ligeligt i mellem os, da det skulle jo netop gerne være givende, sjovt og hyggeligt at være med i foreningsarbejdet så vi med engagement og entusiasme kan arbejde for trivsel og udvikling på Vestmøn!

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 1. Kassererens beretning

  Regnskabet havde været til gennemsyn hos revisorerne og var kommet tilbage med bemærkninger. Revisoren påpeger, at der skal forelægge en liste over betalende medlemmer og en liste over ikke-betalende. Bestyrelsen sørger for at få rettet op.

  Der er pt. 158 medlemmer som har betalt kontingent, og 48 har ikke betalt.

  Ved generalforsamlingen var der ca. 8000 kr. på kontoen og 7000 kr. er hensat til opstilling af et skilt ved Brugsen. Dvs. beholdningen ligger lavt.

  Beboernyt, hjemmesiden og skærmen i Brugsen er de store udgifter på foreningens konto. 2017 bliver et år, hvor foreningens økonomi skal have et gennemsyn.

  Regnskabet blev trods bemærkning godkendt af revisorerne med underskrift.

  Den nye bestyrelse skal udarbejde en strategi for indhentning af restancer.

  Kasserenens beretning blev godkendt.

 2. Indkomne forslag

  Ingen indkomne forslag

 3. Fastsættelse af næste års kontingent

  Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent, og ved at arbejde for indhentning af restancer. Kontingentfastsættelsen blev godkendt.

 4. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer

  På valg: Troels Christensen (modtager ikke genvalg), Sanne Dahl Andersen (modtager ikke genvalg), Lis (modtager genvalg)

  Bit Tardini og Lise blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

  Suppleanter:

  Aslak valgt som suppleant

  Revisorer:

  Søren Luxhøj og Jens Hansen blev genvalgt.

 5. Evt.

  Bent Jørgensen spurgte om Jørn Svenstrup fra Vestmøn Lokalråd kunne fortælle lidt nyt om prøveboligen som lokalrådet er ved at indrette ved Brugsen? Jørn håber, på åbning af huset ca. 1/5 2017. Der er allerede flere på venteliste. Fra forsamlingen blev foreslået at der udarbejdes en velkomstfolder om sognet, som kunne ligge i huset. Der mangler frivillige til huset til bl.a. at hjælpe med malerarbejde og oprydning i og omkring ejendommen.

  Bent Jørgensen spurgte til mejeriet. Lene Buur fortalte, at Erik Büchert havde skrevet at fonden, der ejer mejeriet nu er i gang med at undersøge bygningens fysiske tilstand, dvs. om den er til at redde. Derfor er der endnu afventer facaderenovering. Det ser ud til at tanken om vandværk i mejeriet lagt til side.

  Der fremkom et forslag om at indrette et varmtvandbassin i bygningen. Foreningens repræsentanter i mejerikomiteen vil tage forslaget med til bevaringsfonden. Jørn fortalte om forløbet med kommunen og sparekasse-fonden. Der er ikke kommet midler fra statens puljen, derfor falder kommunens projekt formodentlig.

  Desuden er Vestmøn Lokalråd blevet kontaktet af firmaet http://www.gemeinschaft.dk/ som gerne vil udvikle og by-fornye af Damme-Askeby. Der søges 700.000 kr. i landdistriktspuljen til projektet.

  Der fremkom et forslag fra forsamlingen om foreningen kunne arbejde for en badebro ved Hårbølle havn.

  Desuden blev der snakket om at forsøge at indkalde til et fællesmøde for de forskellige aktive foreninger og institutioner som arbejder for udvikling af grønne områder i Damme-Askeby. Formålet er en mere koordineret arbejdsindsats samt snak om evt. legeplads eller skaterbane.