Vedtægter for Fanefjord Beboerforening

§1. Foreningens navn er Fanefjord Beboerforening. Hjemsted er formandens adresse.

§2. Foreningens formål er at bevare og udbygge Fanefjord sogns bedste traditioner og virke som talerør overfor myndighederne, ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for sognets trivsel og udvikling. Endvidere er det formålet at medvirke til at området udvikles og udformes på en smuk og harmonisk måde, samt at varetage opgaver, som følger af fællesskabet, eller som måtte blive pålagt af en generalforsamling.

§3. Enhver der er beboer i, eller har anden tilknytning til sognet, kan optages som medlem i foreningen. Intet medlem kan hæfte for foreningens gæld.

§4. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det betales forud. Der kan ikke ske refusion af kontingent. Ved 3 måneders restance ophører medlemskabet.

§5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden april måneds udgang. Generalforsamlingen indkaldes på en hensigtsmæssig måde med mindst 2 uges varsel. Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må fremsættes skriftlig til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom overfor formanden. Som stemmeberettiget regnes alle, der ikke er i restance, og som har været medlem i mindst 1 måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer. 7. Eventuelt.

§7. På generalforsamling har hvert medlem 1 stemme. Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver beslutning om opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af alle medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Er halvdelen af medlemmerne ikke tilstede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslagene afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte.

§8. Der føres referat ved generalforsamlingen, referatet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde og offentliggøres.

§9. Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, i lige år er 4 medlemmer på valg, i ulige år er 3 medlemmer på valg. Udgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant på dennes plads resten af dennes valgperiode. Suppleanter og revisor er på valg for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§10. Bestyrelsen lede foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formand, eller næstformand, sammen med et andet bestyrelsesmedlem

§11. Bestyrelsen afholder møde i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde, såfremt formanden, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§12. Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger. Indgået beløb skal indsættes på konto. Der hæves på kontoen af kassereren eller formand. Større beløb over 2000 kr. hæves i overenskomst mellem kasser og formand, når meddeles prokura af bestyrelsen.

§13. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§14. Hvis foreningen opløses, skal eventuel formue overgå til kulturelt/socialt formål i Fanefjord Sogn.

 

således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 30. april 2016.