Tilmelding nyhedsbrev

Vedtægter for Fanefjord Sogns Grundejer- & beboerforening

1. Foreningens navn er Fanefjord sogns grundejer- & beboerforening. Hjemsted er formandens adresse.

2. Foreningens formål er at bevare og udbygge Fanefjord sogns bedste traditioner og virke som
talerør overfor myndighederne, ved at fremsætte og prioriterer forslag til bedste for sognets trivsel
og udvikling. Endvidere er det formålet at medvirke til at området udvikles og udformes på en smuk
og harmonisk måde, samt at varetage opgaver, som følger af fællesskabet, eller som måtte blive
pålagt af en generalforsamling.

3. Enhver – over 18 år – der er beboer i, eller har anden fast tilknytning til sognet, kan optages som medlem i
foreningen. Intet medlem kan hæfte for foreningens gæld.

4. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det betales forud. Der kan ikke ske refusion af
kontingent. Ved 3 måneders restance ophører medlemskabet.

5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. den årlige generalforsamling afholdes inden
april måneds udgang. Generalforsamlingen indkaldes på en hensigtsmæssig måde med mindst 2 uges varsel.
Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må fremsættes skriftlig til formanden senest
7 dage før generalforsamlingen.Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom overfor formanden.
Som stemmeberettiget regnes alle, der ikke er i restance, og som har været medlem i mindst 1 måned.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.
7. Eventuelt.

7. På generalforsamling har hvert medlem 1 stemme. Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver
beslutning om opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer, at mindst halvdelen

af alle medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.
Er halvdelen af medlemmerne ikke tilstede,
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Her kan forslagene afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte.

8. Der føres protokol ved generalforsamlingen.
Den skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

9. Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad
gangen. Efter 1. år er 3 medlemmer på valg, udtaget ved lodtrækning. Udgår et bestyrelsesmedlem i
valgperioden, indtræder en suppleant indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

10. Bestyrelsen lede foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formand, eller næstformand,
sammen med et andet bestyrelsesmedlem

11. Bestyrelsen afholder møde i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde, såfremt formanden,
eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

12. Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger. Indgået beløb skal indsættes på konto.
Der kan hæves på kontoen af kassereren og et andet medlem af bestyrelsen, når meddeles prokura af bestyrelsen.

13. Regnskabsåret følger kalenderåret.

14. Hvis foreningen opløses, skal eventuel formue overgå til kulturelt/socialt formål i Møn kommune efter
indstilling fra byrådet.